Skip to main content

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: Lait it be
Adres: Vredelaan 11C, 3120 Tremelo
E-mail: laititbe@gmail.com
Telenoonnummer: +32 477 84 32 84

Ondernemingsnummer: 0793759314
Btw-nummer: BE 0793759314


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Lait it be, een zelfstandige activiteit met maatschappelijke zetel te Vredelaan 11C 3120 Tremelo, BTW BE 0793759314, (hierna ‘Lait it be’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lait it be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lait it be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lait it be niet. Lait it be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lait it be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. smaken, hoeveelheden, beschikbaarheid, afhaaltermijn of afhaalwijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lait it be. Lait it be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de klant door via “Verder naar afrekenen” waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. Vervolgens kan de klant afrekenen. De bevestiging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de klant zelf opgeeft. Daarna kiest de klant het ophaaltijdstip en betaaloptie. Tenslotte accepteert de klant de algemene voorwaarden en wordt het verkoopcontract gesloten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via overschrijving
  • Bancontact
  • via Payconiq

Lait it be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen enkel opgehaald worden op het adres van de onderneming.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de ophaling, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lait it be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Leverbeleid

Momenteel is het enkel mogelijk om de bestelde producten af te halen op verkoopslocatie, zijnde Vredelaan 11C, 3120 Tremelo. Lait it be voorziet geen leveringen aan huis.

Artikel 7: Retourbeleid

Door het specifieke karakter van de producten, zoals de bederfbaarheid en kwaliteitsnormen voor diepvriesproducten, aanvaardt Lait it be geen retours na overhandiging van de goederen aan de klant. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de ophaling, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lait it be. Dit kan mondelings bij afhaling van de bestelling.

Indien de klant wel een tekortkoming van een artikel meldt bij ophaling, voorziet Lait it be een oplossing die onder andere kan bestaan uit:

-Terugbetaling

-Vervanging van het artikel

-Korting op volgende bestelling


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
De opgehaalde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lait it be.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lait it be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lait it be.

Door de beperkte houdbaarheid van de goederen en de persoonlijke aanpassingen (allergenen), is het herroepingsrecht niet van toepassing op de goederen van Lait it be (zie ook Art VI 53 WER).

Indien de Klant de bestelling toch wil annuleren, dient hij/zij zo snel mogelijk contact op te nemen via email (laititbe@gmail.com). Kosten kunnen van toepassing zijn door deze annulatie (met een maximum van het totaal van de bestelling).

 
Artikel 10: Klantendienst
De klantendienst van Lait it be is bereikbaar via e-mail op laititbe@gmail.com of per post op het volgende adres Vredelaan 11C, 3120 Tremelo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lait it be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lait it be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Lait it be, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lait it be, Vredelaan 11C, 3120 Tremelo, laititbe@gmail.com kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Lait it be, Vredelaan 11C, 3120 Tremelo, laititbe@gmail.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Artikel 13: Gebruik van cookies
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lait it be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lait it be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.